L’acrònim POSE prové de “Primary Obesity Surgery Endolumenal) que podem traduir com a Cirurgia primària de l’obesitat per via endoluminal, és a dir endoscòpica.

Consisteix en un senzill mètode endoscòpic restrictiu fonamentat a realitzar plecs gàstrics i suturar-los o aplicar una plicatura, fonamentalment a la regió del fundus i antre gàstrics, per reduir-ne la mida (en un 20%-30%) i limitar la capacitat de l’estómac per produir una sensació de sacietat precoç.

El sistema està dissenyat per romandre per a tota la vida. En mans expertes, és una tècnica relativament segura, ambulatòria i d’uns 45 minuts de durada.

S’aconsegueixen pèrdues de pes de fins a un 45% de l’excés de pes.

El pacient haurà de seguir tractament dietètic i un programa de modificació d’hàbits tant alimentaris com d’estil de vida ajudat pel nostre equip multidisciplinari, per tal d’ensenyar a portar una vida més saludable i assolir els objectius marcats de pèrdua de pes.

La simptomatologia més habitual és la presència d’algunes nàusees, algun vòmit esporàdic i mal de panxa durant els primers 3-4 dies. Després d’aquest període la tolerància és bona.

La revisió realitzada demostra que hi ha una pèrdua mitjana de pes a l’any d’uns 20-22 kg. però hi ha una gran variabilitat entre pacients. En la majoria, la pèrdua de pes està relacionada amb l’IMC inicial, el grau de motivació dels pacients i el seguiment posterior pel servei de dietètica i psicologia en relació amb un canvi i modificació d’hàbits alimentaris i de conductes de vida saludables.