BALÓ INTRAGÁSTRIC “EASY LIFE BALLOON”

Nou baló intragàstric que permet estar implantat fins a 1 any de durada a l’estómac. A més, és un dispositiu amb volum ajustable fins 800cc, pel que pot emplenar i ampliar el seu volum en cas de recuperació de la sensació de gana ( generalment als 6 mesos ) o disminuir el volum en cas que la tolerància no sigui bona, tot això pot realitzar-se amb un senzill procediment endoscòpic . El funcionament , col·locació i retirada es realitza de la mateixa manera que una baló intragàstric convencional . En el nostre Servei realitzem l’estudi previ i el seguiment per la Unitat de Nutrició i Dietètica i Psicologia durant 18 mesos.

BALÓ INTRAGÀSTRIC BIOENTERICS

És el baló més popular, utilitzat des de 1999 fins a l’actualitat.

Consisteix en un baló esfèric de silicona molt resistent als àcids gàstrics, de superfície llisa per disminuir l’erosió de la mucosa gàstrica, que s’omple amb sèrum fisiològic i posseeix una vàlvula radioopaca que permet una senzilla localització radiològica. El seu disseny permet col·locar-lo mitjançant via endoscòpica a l’estómac durant 6 mesos, per tal d’aconseguir una disminució de la sensació de gana i augmentar la sensació de sacietat després de la ingesta d’aliments.

El procediment es pot realitzar de forma ambulatòria a la sala d’endoscòpia, sota sedació, sense necessitat d’intubació i exclusivament a través de la boca. Una gastroscòpia convencional descarta contraindicacions. Es retira l’endoscopi i s’introdueix el baló desinflat fins a la cavitat gàstrica, es connecta a un flascó de 500 cc aprox. de sèrum fisiològic tenyit amb 10 ml de blau de metilè (colorant que permetrà detectar possibles pèrdues) i, sota control endoscòpic, s’omple lentament el baló (d’uns 13 cm de diàmetre) i s’ajusta segons la talla i el pes del pacient. Es tanca l’equip d’infusió i s’extreu per la boca. Es confirma endoscòpicament que s’ha col·locat correctament i que hi ha absència de fuites i complicacions. El procediment de col·locació dura uns 15 minuts. El pacient es donarà d’alta una hora després.

El pacient haurà de seguir un tractament dietètic i un programa de modificació d’hàbits tant alimentaris com d’estil de vida ajudat pel nostre equip multidisciplinari per tal d’ensenyar-li a portar una vida més saludable i d’assolir els objectius marcats de pèrdua de pes. Al llarg dels 6 mesos de permanència del baló a dins de la cavitat gàstrica, el pacient ha de prendre diàriament un protector gàstric.

Als 6 mesos es procedeix a l’extracció del baló, igualment per endoscopi, de nou per la boca i sota sedació-intubació. Amb l’endoscopi s’introdueix una agulla amb funda de teló, es perfora el baló i s’aspira la totalitat del líquid. Mitjançant una pinça de cossos estranys se subjecta el baló i s’extreu lentament fins a la cavitat oral amb control endoscòpic. A continuació confirmem endoscòpicament l’absència de complicacions. Si no es presenten incidències, el pacient és donat d’alta aproximadament als 30 minuts després de l’extracció.

La revisió realitzada demostra que hi ha una pèrdua mitjana de pes després de l’extracció de 17,8 kg. En general oscil·la entre 13 i 21 kg. Però hi ha una gran variabilitat entre pacients i estudis. En la majoria, la pèrdua de pes està relacionada amb l’IMC inicial, el grau de motivació dels pacients i el seguiment posterior pel servei de dietètica i psicologia.

En general, es pot considerar una tècnica segura i senzilla.

La simptomatologia més habitual és la presència de nàusees, vòmits i mal de panxa durant els primers 3-4 dies. Després d’aquest període la tolerància és bona en més del 80% dels pacients. Ocasionalment pot requerir ingrés hospitalari, aparèixer dolor abdominal, reflux, meteorisme, restrenyiment o diarrea. Altres complicacions s’han descrit de forma molt aïllada. En general, pot existir fins a un 7%-18% d’intolerància clínica i fins a un 1%-2,5% de retirada precoç del baló (intolerància severa, aparició d’úlceres o altres complicacions, etc.).

BALÓ INTRAGÀSTRIC SUCCESSIU OBALON

Consisteix en un petit baló que s’introdueix ingerint-se per cavitat oral com una càpsula, amb el pacient despert i sense necessitat de sedació ni endoscopi. Quan es troba a estómac (es confirma amb una simple radiografia), s’infla amb nitrogen a través d’un catèter extern, i s’aconsegueix un volum de 250 cc aprox. o de 8,9 cm de diàmetre.

Es poden col·locar successivament fins a un nombre de 3 càpsules (3 balons), en el cas que el pacient recuperi la sensació de gana i per afavorir amb això la sensació de sacietat. Es retiraran tots junts sota sedació i endoscòpia als 3 mesos.

Estaria indicat per a casos d’obesitat de tipus I, és a dir, per a pacients en què les necessitats de pèrdua de pes oscil·la entre els 8 i 10 kg. L’èxit del tractament està directament relacionat amb el bon seguiment dietètic i la modificació d’hàbits saludables.