Estructura gerencial

La nostra estructura gerencial està formada per un equip multidisciplinari que dóna garantia al procés assistencial, actuant com a garants en les cures que s’administra als pacients.

Dividim la gestió gerencial en: Gerència del CentreDirecció MèdicaDirecció d’Infermeria

 

Gerència del Centre, estructura i garanteix la relació interna entre les diferents unitats que componen els nostres serveis assistencials i garanteix l’adequada relació entre aquestes, nodrint d’aquesta manera la sinergia entre unitats.

Direcció Mèdica, és l’òrgan directiu responsable de la direcció i programació de tot el procés d’atenció mèdic, respectant els principis d’equitat i estudi de la màxima eficiència mèdica, en pro de l’òptima qualitat. Responsable de proposar els programes operatius corresponents a les diferents unitats, així com l’establiment de criteris d’avaluació que permetin corregir possibles desviacions en els protocols acordats.

Direcció d’Infermeria, mitjança entre els pacients i els serveis prestats per Direcció Mèdica i establerts en el protocol intern de la gestió de cada unitat. Direcció d’infermeria es responsabilitza d’estructurar i dirigir des d’un punt de vista operatiu la, relació amb les diferents unitats de caràcter ambulatori, relacionades amb el servei digestiu. Es revisen assíduament els procediments relacionats amb l’atenció als pacients seguint les mesures de control establertes per Direcció Mèdica.

 

CULTURA ORGANITZATIVA ORIENTADA Al PACIENT

Una gestió integral del centre al costat d’una fluida comunicació interna entre les nostres diferents unitats, ens permet oferir un servei òptim amb la màxima qualitat i detectar qualsevol desviació als programes operatius establerts en les estratègies comunes.

Gerència del Centre

 • – Contracta i assigna el personal necessari per al correcte funcionament del centre.
 • – Coordina i recolza les necessitats assistencials programades en consultes externes i hospitalització.
 • – Garanteix la comunicació entre els professionals que participen en els diferents processos i unitats.
 • – Gestiona i controla la satisfacció del pacient.
 • – És responsable de la relació amb les asseguradores i de la intermediació amb aquestes per obtenir la màxima cobertura per als pacients.
 • – Dirigeix les polítiques de màrqueting i comunicació.
 • – Estableix els protocols d’actuació entre Direcció Mèdica i Direcció d’Infermeria.
 • – És responsable de l’aprovisionament de materials i tracte amb proveïdors externs.

Direcció Mèdica

 • – És responsable de conduir l’atenció mèdica especialitzada.
 • – Supervisa les funcions assignades als corresponents subdepartaments.
 • – Proposa els programes assistencials en l’operativa de cada unitat.
 • – Vetlla pel compliment dels estàndards de qualitat i estableix criteris d’avaluació i control.
 • – Supervisa els programes de recerca.

Direcció d’infermeria

 • – Presta les cures als pacients sotmesos a tractaments ambulatoris.
 • – Administra els tractaments i preparacions prèvies a les intervencions mèdiques.
 • – Ofereix suport a l’equip mèdic en les proves diagnòstiques o terapèutiques.
 • – Gestiona la logística interna, pròpia de cada unitat, per realitzar amb èxit l’activitat assistencial.
 • – Manté un correcte aprovisionament de material fungible.
 • – Gestiona dels residus biosanitaris i manteniment dels equips tècnics.